Regulamin serwisu

Definicje

  1. Serwis - serwis internetowy, działający w domenie enocujemy.pl
  2. Administrator - właściciel Serwisu:   
  3. Obiekt - kwatera, ośrodek, mieszkanie lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna / firma, dokonująca rejestracji w Serwisie.
  5. Oferta - wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Użytkownika do Serwisu.
  6. Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres w Serwisie, zgodna z cennikiem.
  7. Konsument - osoba fizyczna / firma, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o
      świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą
      lub zawodową.   

Zasady działania serwisu

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.   

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte
      między Użytkownikami.  
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i  korzystania z
      serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich.  
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w
      przeglądarkę stron WWW.  Zasady dodawania i prezentacji Ofer

Zasady dodawania i prezentacji Ofert 

Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.

1.  Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
 • treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
 • jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,
 • dodane ogłoszenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna, portale społecznościowe
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e - mail, numer telefonu, podane podczas rejestracji lub terminie późniejszym, informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.
2.  Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej i bezpłatnej (w ramach
     aktualnej promocji ).
3.  Oferty w formie bezpłatnej aktywowane są na czas nieoznaczony. Czas trwania promocji może ulec zmianie
     bez wcześniejszego poinformowania użytkownika serwisu. Po zakończeniu bezpłatnej promocji oferta 
     automatycznie wygasa bez podania przyczyny.  
4.  Użytkownik w dowolnym momencie może dokonać aktywacji Oferty w formie płatnej poprzez dokonanie
     płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności 
     elektronicznych.  
5.  Użytkownik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania
     ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za
     pomocą panelu administracyjnego. 
6.  Administrator zastrzega sobie prawo do edycji Oferty, pod kątem merytorycznym, ortograficznym i
     swobodnego formatowania bez zgody Użytkownika.
7.  Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach
     określonych w niniejszym regulaminie. 
8.  Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie
     usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu. 
9.  Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu
     rozpoczęcia świadczenia usługi.
10. Na niektórych podstronach serwisu wykorzystywane jest Google Maps API(s). Użytkownik korzystając z
      serwisu akceptuje również Regulamin Google. 
11. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi, lub odstąpienia od
      zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego regulaminu. 
12. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:
 • treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;
 • treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;
 • treści i zdjęć sprzecznych z prawem;
 • treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;
 • treści i zdjęć reklamowych;
 • zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;
 • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;
 • linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.
 • zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.

Zasady korzystania z Panelu Ogłoszeń 

1.  Ogólne zasady korzystania z Panelu Ogłoszeń:
 • Integralną częścią Serwisu jest panel Ogłoszeń, który służy Gościom i Użytkownikom do publikacji  sporządzonych przez nich ogłoszeń dotyczący poszukiwanych ofert noclegowych.
 • Treść Ogłoszeń pochodzi od Użytkownika lub Gościa którzy poszukują miejsc noclegowych .
 • Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.
 • Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi (zarejestrowanemu w serwisie na odpowiedź związaną z ogłoszeniem) przesłanie wiadomości na adres e-mail Ogłoszeniodawcy.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści  i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 • Treść Ogłoszenia powinna być zgodna i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie nie wymaga rejestracji w serwisie.   
 • Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji. 
 • Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze innym niż przewiduje to serwis nocujemy.eu.
 • Za treść ogłoszeń serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 • Dodawanie Ogłoszeń i zapytań w dziale „Ogłoszenia” jest nieodpłatne.
 • Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę Ogłoszeń.
 • Użytkownik lub Gość dodając Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących zapytań na Ogłoszenie.
 • Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści Ogłoszenia.
 • W przypadku wykrycia Ogłoszeń nie spełniających wymogów Regulaminu serwisu www.nocujemy.eu należy je zgłosić na adres biuro@enocujemy.pl.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia  bez podania przyczyny.

Reklamacje

  1.  Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
        usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
 • użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 • nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
  2.  Reklamacja winna zostać przesłana na adres Administratora, wskazany w regulaminie.
  3.  Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z
       zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis partnerski może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po
       upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.  
  4.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Uzytkownika.  

Korespondencja elektroniczna

   1.  Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw
        administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu 
        partnerskiego oraz reklam.   

Przerwy techniczne

  1.  Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia
       starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź   
       oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów
       technicznych.  
  2.  W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii,
       konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są
       odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w
       miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

Powiadomienia dla użytkowników serwisu.

  1.  Administrator  serwisu na podany podczas rejestracji mail będzie wysyłał powiadomienia o kończącym się
       okresie pełnej funkcjonalności, na 1,3,7,14 oraz 30 dni przed jego wygaśnięciem. Informujemy także, że
       naszym klientom mogą być wysyłane informacje reklamowe, informujące o promocjach naszego serwisu, 
       serwisów grupy lub naszych partnerów handlowych.   

 


Schowek ()
Schowek podręczny jest teraz pusty.

Żeby dodać obiekt do tego schowka należy kliknąć ikonkę + Schowek znajdującą się przy ofercie obiektu.

W celu usunięcia obiektu ze schowka kliknij ikonkę - Schowek znajdującą przy ofercie obiektu, który już jest dodany do schowka.